Skull bone anatomy

Whole skull anatomy

01. Skull anatomy
Courtesy of Department of Anatomy, Heinrich Heine University, Düsseldorf, Germany
02. Skull base bone anatomy
Courtesy of Department of Anatomy, Heinrich Heine University, Düsseldorf, Germany
03. Frontal coronal cut
Courtesy of Department of Anatomy, Copenhagen University
04. Whole skull photogrammetry
Courtesy of Department of Anatomy, Copenhagen University
05. Skull - Coronal cut
Courtesy of Department of Anatomy, Copenhagen University